24 C
Hanoi
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Giới thiệu HTML

HTML là gì?

 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web.
 • HTML là viết tắt của Hyper Text Markup Language.
 • HTML là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để tạo các trang Web.
 • HTML mô tả cấu trúc của một trang Web.
 • HTML bao gồm một loạt các phần tử.

Các phần tử HTML giúp cho trình duyệt biết cách hiển thị nội dung.
Các phần tử HTML gắn nhãn các phần nội dung như “đây là một tiêu đề”, “đây là một đoạn văn”, “đây là một liên kết”, v.v.

Ví dụ HTML đơn giản:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Page Title</title>
 </head>
 <body>
 <h1>TIÊU ĐỀ ĐẦU TIÊN CỦA TÔI</h1>
 <p>VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI.</p>
 </body>
</html>
 

Giải thích:

 • Phần khai báo: <!DOCTYPE html>xác định rằng tài liệu này là một tài liệu HTML5
 • Phần tử <html> là phần tử gốc của một trang HTML
 • Phần tử <head>chứa thông tin meta về trang HTML
 • Phần tử <title>chỉ định tiêu đề cho trang HTML (được hiển thị trong thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang)
 • Phần tử <body>xác định phần nội dung của tài liệu và là vùng chứa tất cả nội dung hiển thị, chẳng hạn như tiêu đề, đoạn văn, hình ảnh, siêu liên kết, bảng, danh sách, v.v.
 • Phần tử <h1>xác định một tiêu h1.
 • Phần tử <p> xác định một đoạn văn.

Phần tử HTML là gì?

Phần tử HTML được xác định bởi thẻ bắt đầu, nội dung và thẻ kết thúc:

< thẻ bắt đầu > Nội dung … < / thẻ kết thúc >

Phần tử HTML là tất cả mọi thứ từ thẻ bắt đầu đến thẻ kết thúc:

Thẻ bắt đầuNội dungThẻ kết thúc
<h1>TIÊU ĐỀ ĐẦU TIÊN CỦA TÔI</h1>
<p>VĂN BẢN ĐẦU TIÊN CỦA TÔI.</p>
<br>Không cókhông có

Lưu ý: Một số phần tử HTML không có nội dung (như phần tử <br>). Các phần tử này được gọi là phần tử rỗng. Các phần tử trống không có thẻ kết thúc!

Nhiệm vụ của trình duyệt web:

 • Trình duyệt web có nhiệm vụ là đọc các tài liệu HTML và hiển thị chúng một cách chính xác.
 • Trình duyệt không hiển thị các thẻ HTML, nhưng sử dụng chúng để xác định cách hiển thị tài liệu:

Bố cục trang HTML:

bố cục trang html
 • Vùng màu trắng trong phần <body> sẽ được hiển thị trong trình duyệt. 
 • Nội dung bên trong phần tử <title> sẽ được hiển thị trên thanh tiêu đề của trình duyệt hoặc trong tab của trang.

 

HTML & XHTML